Terveydenhuolto

Terveydenhuollon organisaatioissa on tyypillisesti suuri määrä vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja paljon määräaikaisia tai tilapäisiä työntekijöitä, joilla on tarpeita päästä organisaation tietojärjestelmiin. Henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja vuosittain käytetään runsaasti opiskelijaharjoittelijoita. Kun palvelujaksot voivat olla lyhyitä ja niitä voi olla myös päällekkäisiä, tarvitaan pääsyoikeuksia useaan eri rakennukseen ja moniin eri tietojärjestelmiin samanaikaisesti.

Tämän tyyppisissä organisaatioissa vain automaattisella roolipohjaisella identiteettitiedonhallinnalla ja nykyaikaisilla pääsynhallinnan työkaluilla mahdollistetaan keskittyminen potilastyöhön tietotekniikan sijaan ja juuri oikeat käyttövaltuudet heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen.

Toimikortti- ja kertakirjautuminen antaa lisää aikaa hoitotyölle

Lue miten

Miten luottamuksellinen potilastieto voidaan suojata?

Tutustu

Mobiililaitteiden yhteiskäyttö sujuvoittaa potilastyötä

Katso kuinka

CASE: Identiteettitiedon avulla kaikki työntekijäryhmät kattava käyttövaltuushallinta

Suomessa toimivalla julkisen terveydenhuollon asiakkaallamme on noin 10.000 käyttäjän lisäksi yli 1.000 ulkoista henkilöä ja vuosittain yli 1.500 opiskelijaharjoittelijaa.

Henkilöstöhallinnon järjestelmä on ulkoistettu, eikä siihen kyetty lisäämään koko organisaation kattavan käyttövaltuushallinnan tarvitsemia identiteettitietoja, kuten organisaatio-, esimies- ja sijaisuustieto. Ulkoisten identiteettien hallinta ja opiskelijoiden työharjoittelujaksojen suunnittelu, ja hallinnointi aiheuttivat suuren määrän manuaalista työtä organisaatiossa.

CSIT IdentityMaster

Asiakkaan kaikki identiteettitiedot kootaan nyt eri tietolähteistä yhteen ja rikastetaan tarvittavilla lisätiedoilla. Käyttövaltuushallinnalle pystytään tämän avulla tarjoamaan yhtenäistä roolipohjaista identiteettitietoa, joka on ja pysyy ajan tasalla.

CSIT ExternalMaster

Ulkoisten identiteettien ja heidän organisaatioistaan tarvittavat tiedot on yhdistetty osaksi identiteettien hallinnan kokonaisratkaisua, mikä poistaa manuaalityön tarpeen.

CSIT StudentMaster

Opiskelijoiden tietojen hallintaratkaisua käytetään helpottamaan valtavaa vuosittain tehtävää työtä. Koulutusorganisaatioille on avattu myös oma portaali, jonka avulla syötetään mm. tietoa harjoittelupaikkapyynnöistä. Ratkaisun avulla opiskelijakoordinaattorit laativat harjoittelun sijoittelun ja roolin mukainen identiteettitieto viedään automaattisesti osaksi käyttövaltuushallintaa.


CASE: Ohjelmistolisenssien kulut kuriin

Suomessa toimivalla julkisen terveydenhuollon asiakkaallamme on runsaat 4 000 terveydenhuollon ammattilaista ja tietotekniikkapalvelut on ulkoistettu palveluntuottajalle.

Ajan myötä asiakkaan ohjelmistolisenssien kustannukset olivat suurentuneet paljon henkilöstömäärän kasvua nopeammin. Tämä johtui pääosin siitä, että organisaatiosta jo poistuneiden käyttäjien tilit olivat jääneet edelleen aktiiveiksi. Kustannusten lisäksi tämä aiheutti haasteita myös tietoturvan osalta.

CSIT DataMaster

Organisaation identiteettitietoja hallitaan CSIT:n mastertiedon hallintaratkaisulla, johon on keskitetty kaikkien käyttäjäryhmien (vakituiset, ulkoiset, opiskelijat) identiteettitiedot, joita on täydennetty mm. organisaation, esimiesten, sijaisten ja palvelujaksojen tiedoilla.

Ratkaisun avulla on toteutettu rooli- ja palvelujaksopohjainen identiteettien hallinta, joka automaattisesti provisioi käyttöoikeuksia haluttuihin järjestelmiin. Työsuhteen tai palvelujakson päätyttyä järjestelmä automaattisesti myös poistaa päättyneen roolin mukaiset käyttövaltuudet, jolloin vanhoja oikeuksia ja käyttäjälisenssejä ei jää roikkumaan. Tällä on onnistuttu pienentämään ohjelmistolisenssien kuluja jopa 30%.


CASE: Potilastyöhön jopa puoli tuntia lisää aikaa työvuoroa kohti

Suomessa toimivalla julkisen terveydenhuollon asiakkaallamme on noin 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Heillä on käytössään työasemavirtualisointi käyttöönotossa ja yli 2 000 mobiililaitetta. Mobiililaitteiden käyttö lisääntyy koko ajan.

Hoitohenkilöstöllä on paljon erillistä kirjautumista vaativia sovelluksia käytössään. Kaikki kirjautumiset tapahtuivat aiemmin käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen, mikä vie aikaa ja henkilökunnan huomiota pois potilaista.
Organisaatiossa käytetään enenemässä määrin mobiililaitteita, joiden asennukset ja hallinta vievät paljon it-henkilökunnan aikaa. Suuri osa laitteista oli aiemmin käyttäjäkohtaisia ja niitä tarvittiin lukumääräisesti paljon. Osassa laitteita oli yhteiskäyttötunnuksia, joista haluttiin tietoturvallisuuden takia eroon.

Ratkaisu, joka auttaa terveydenhuollon resurssipulassa

Lue kuinka

Kertakirjautumisratkaisu

Otettiin käyttöön työasemavirtualisointiin integroitu toimikortti- ja kertakirjautumisratkaisu, joka toimii myös kaikilla mobiililaitteilla. Ratkaisun avulla kirjautuminen tapahtuu Valviran terveydenhuollon ammattikortilla ja hyödyntää tunnistautumisen vahvuustarpeen mukaan sen siru- ja/tai rfid-toiminnallisuutta hyödyntäen.

Ratkaisussa työnkulut on suunniteltu tukemaan hoitohenkilöstön toiminnan tarpeita. Saavutettu ajansäätö, tehtävästä riippuen 15-30 minuuttia työvuoroa kohti, antaa lisää aikaa hoitotyölle. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat näin keskittyä tietotekniikan sijaan potilastyöhön. Samalla työtyytyväisyys on parantunut huomattavasti.

Samassa yhteydessä organisaation kaikki mobiililaitteet on saatu tietoturvallisesti yhteiskäyttöisiksi, jolloin laitteiden määrää suhteessa työntekijöiden määrään on voitu huomattavasti laskea. Käyttökokemukseen tämä ei vaikuta, sillä käyttäjän vaihto tapahtuu parissa sekunnissa. Tietoturvallisuutta on samalla pystytty parantamaan huomattavasti.